top of page
Kepekçi&Sepetçi

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

Pierre Calamanderi

Hizmetlerimiz

Tecrübeli ve konusunda uzman kadromuzla tüm hukuki konularda yanınızdayız.

İcra iflas hukuku

İcra iflas hukuku hizmetleri kapsamında çek, senet, bono, fatura, cari ve diğer alacakların tahsili, icra hukuku davalarının takibi, icra takiplerine itirazların yapılması, gerektiğinde davaların açılması, haciz, rehin gibi alacak takibi işlemleri, maaş ve haciz ihbarnamelerine beyanda bulunulması, iflas,  iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında müvekkillerin haklarının korunması sağlanmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku hizmetleri kapsamında anayasal bir hak olan miras hakkınızın korunması, miras payları oranında mal paylaşımının yapılması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil davalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
Kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan miras, murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade etmekte olup, mirasın kanuni mirasçı ve atanmış mirasçılar arasında paylaşılması ve bundan doğan hukuki uyuşmazlıkların takibi yapılmaktadır.

İş Hukuku

İş hukuku hizmetleri kapsamında iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapılmaktadır.
İş sözleşmelerinin hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikayet yolu ile temsili yönünde hizmet verilmektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat, bir kimsenin bir başkasına bilerek veya bilmeyerek ihmal ya da tedbirsizlik neticesinde haksız eylemi sebebiyle vermiş olduğu zararın karşılanması anlamında maddi ve manevi sorumluluğun karşılığıdır. Mahkemelerce kişilik haklarının uğradığı zararları gidermek için manevi tazminat, hukuka aykırı eylem nedeniyle mal varlığında yaşanan eksilmeleri karşılamak üzere maddi tazminat  ödenmesine karar verilebilir. Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenmektedir. Tazminat talepleri için mahkemelere başvurulabileceği gibi taraflar bir araya getirilerek zararın giderilmesi ve sulh yoluyla çözümlenmesi mümkün olmaktadır. Şahısların maddi ve manevi zararları nedeniyle doğan tazminat taleplerinin takibi ofisimizce yapılmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzel kişilerin özellikle ticari hayatta yapacağı sözleşmelerin hukuka ve şekil şartlarına uygunluğunun denetlenmesi, hukuken sağlıklı bir sözleşmenin nasıl yapılabileceği ve uygulanabilirliği hakkında yön verilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ve risklerinin neler olabileceği gibi konularda müvekkilin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Vergi Hukuku

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzelkişilerin günlük ve ticari hayatlarında tahakkuk ettirilen vergi borcunun niteliği, vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallara ilişkin bilgilendirme, vergi yasalarınca sunulan olanaklardan yararlanılması, vergi sorumluluğun kapsamı hakkında bilgilendirilmesi ve güncel düzenlemeler ışığında müvekkil lehine yapılan değişikliklerden haberdar ederek yönlendirilmesi, her türlü vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari ve adli makamlara başvuruların yapılması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetiyle, tacirlerin ve şirketlerin ticari faaliyetlerini düzenleyen mevzuat çerçevesinde tarafların alacak – borç ilişkileri, kıymetli evraklar, şirketler hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku alanındaki düzenlemeler çerçevesinde tarafların haklarının korunması adına hukuki destek sağlamaktayız.
Kıymetli evrakın hazırlanması, takibi, ciro edilmesi halinde dikkat edilmesi gerekenler, haksız rekabetin önlenmesi, durdurulması ve rekabet yasağına aykırı hallerde tazminat sorumluluğu, şirketler hukukunda genel kurul ve yönetim kurulunun hukuki ve cezai sorumlulukları, şirketlerin iflası, iflas erteleme talepleri ilişkin ticaret hukukunda sık karşılaşılan sorunlar olup, teknik ve detay içeren ticaret hukuku alanında meselelerinizin takibi ve çözümü uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.

Boşanma ve Nafaka Hukuku

Boşanma ve nafaka hukuku ile ilgili her türlü konuda; aile birliğinin toplum için önemi, aile birliğinde yer alan eşlerle çocukların bu süreci daha sağlıklı atlatması için müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık vermekteyiz.
Boşanmanın genel sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesi nedeniyle ve medeni kanunda düzenlenen özel boşanma sebepleri olan zina, hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı sebepleriyle evliliğin hukuken sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davaların açılması, velayetin düzenlenmesi ve kişisel ilişkinin düzenlenmesi konularında mahkemeye başvurulmasına ilişkin gerekli hukuki danışmanlık ve hizmet sağlamaktadır.

Fikri Haklar Hukuku

Fikri Haklar Hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetiyle, ciddi bir emek ve sermaye ile yaratılan marka, tasarım, faydalı model ve patentten doğan hakların korunması, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması ve tecavüz nedeniyle doğan zararın tazmini konusunda hukuki destek sağlamaktayız.
İşletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan markanın korunması, bireysel zihni çaba ve yaratıcılık sayesinde başkaları tarafından henüz keşfedilmemiş buluşların, yeniliklerin korunmasını sağlamak, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması adına hukuk mücadelesini sizler adına sürdürmekteyiz.

Tüketici Hukuku

Tüketici kitlesinin gün geçtikçe bilinçlenmesiyle birlikte önemli bir hukuk dalı haline gelen Tüketici Hukuku alanında da hizmet vermekteyiz. Özellikle, Tüketicinin Sağlığının Ve Güvenliğinin Korunması Hakkı, Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı, Tüketicinin Tazmin Edilme Hakkı, Tüketicinin Bilgilendirme Ve Eğitim Hakkı, Tüketicinin Temsil Edilme Hakkı, bağlamında tüketicinin korunması ancak tüketici haklarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür.

Bize Ulaşın

Porta Vadi Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/1 T-2 Blok Ofis:12 Kağıthane İstanbul

+90 212 877 66 55

Mesajınız için teşekkür ederiz.

bottom of page